Säännöt

Nimi ja kotipaikka
------------------

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun korkeakoulujen TEK-tutkijat ry. Sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen jäsenet muodostavat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n sääntöjen tarkoittaman toimialakohtaisen paikallisosaston.

Tarkoitus ja toimintamuodot
---------------------------

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Turun alueella toimivien korkeakoulujen piirissä toimivien tekniikan alan tutkijoiden välillä, edistää ja tukea heidän yleistä asemaansa työyhteisössä ja yhteiskunnassa sekä valvoa heidän yhteisiä ammattiin liittyviä etujaan.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi edistää jäsentensä järjestäytymistä, harjoittaa koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja sekä järjestää esitelmä- ja muita samantapaisia jäsentilaisuuksia.

Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi solmia sopimuksia jäsentensä etujen turvaamiseksi. Yhdistys voi tarvittaessa toimeenpanna luottamusmiesvaalit sekä asettaa henkilöitä muihin edustuksellisiin tehtäviin.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan vastaavien tai samalla alalla toimivien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Yhdistys voi ilmoittaa työmarkkinajärjestöille, joihin sen jäsenet kuuluvat, mahdollisista ammattikunnan työsuhteisiin liittyvistä epäkohdista, joita yhdistys ei omin voimin ole kyennyt poistamaan.

Yhdistys suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan niiden työmarkkinajärjestöjen, joihin sen jäsenet kuuluvat, antamat tehtävät, kuten palkkatilastojen keruu, mielipidetiedustelu ja muut vastaavanlaiset tehtävät.

Tarkoituksiensa saavuttamiseksi yhdistys voi käyttää työtaistelutoimenpiteitä.

Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.

Jäsenet
-------

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii Turun alueella toimivissa korkeakouluissa tekniikan alan tutkimus-, opetus- tai tukitehtävissä ja on
a) Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:n jäsenyhdistyksen jäsen, tai
b) jonkun muun AKAVAn jäsenliiton henkilöjäsen.
Jäsenet yhdistykseen hyväksyy hallitus.

5 §

Yhdistyksellä on oikeus periä jäsenmaksuja. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.

6 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä
a) ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
b) ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin jäsenyys päättyy välittömästi.

Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä, sen työtä tai päämääriä tai ei ole maksanut jäsenmaksuaan, hallitus voi erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä asianomainen voi vedota kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan ensiksi pidettävään yhdistyksen kokoukseen, joka voi kumota hallituksen erottamispäätöksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Toimivaltajako
--------------

7 §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.

Toiminta- ja tilikausi
----------------------

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kokous
------------------

9 §

Yhdistyksen kokous kokoontuu varsinaisiin kokouksiin helmi - huhtikuussa (kevätkokoukseen) ja loka - joulukuussa (syyskokoukseen) sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrättyä asiaa varten.

Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjeenä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on sisällytettävä kokouksen esityslista.

10 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus;
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja
3) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavaksi vuodeksi sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja mahdolliset palkkiot;
2) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
4) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa; ja
5) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

11 §

Yhdistyksen kokouksessa saa jäsen äänestää valtakirjalla enintään yhden (1) muun jäsenen puolesta. Kullakin yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni.
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänestys suoritetaan avoimena, ellei kannatettua ehdotusta suljetun lippuäänestyksen käyttämisestä tehdä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä joissa ratkaisu arvotaan.

Hallitus
--------

12 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan 0-3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

13 §

Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kalenterivuosi.

14 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä yli puolet hallituksesta on läsnä.

15 §

Hallituksen tehtävänä on:
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;
2) valmistella yhdistyksen kokoukset sekä panna toimeen sen päätökset;
3) hoitaa yhdistyksen asioita, mikäli ne eivät ole yhdistyksen kokouksen ratkaistavia;
4) luottamusmiesvaalin järjestäminen;
5) muiden yhdistyksen edustajien valinnan järjestäminen; ja
6) muutoinkin edistää yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista.
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Hallitus voi asettaa valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä.

Muita määräyksiä
----------------

16 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa jäsenensä yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

17 §

Yhdistyksen jäsenet voivat keskuudestaan muodostaa jaostoja hoitamaan tiettyjen erikoisalojen tehtäviä.

18 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on siirrettävä yhdistyksen päämääriä läheisesti vastaavalle yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämälle rekisteröidylle yhdistykselle.

Nämä säännöt on päätetty yhdistyksen kokouksessa 2.11.2017.